Kars İl Koordinatörlüğü

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI


GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
Dosya No: 2017/36/4

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafınca amme borcundan dolayı hacizli bulunan ve aşağıda tapu kaydı, adresi, imar durumu, hâlihazır durumu ile muhammen değerleri belirtilen gayrimenkul, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde açık artırma sureti ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kars İl Koordinatörlüğü Binası Yenişehir Mahallesi Ali Gaffar Okkan Bulvarı No:29A Merkez/Kars adresinde 03/06/2024 tarihinde birinci defa satışa çıkarılacaktır. Satışa çıkarılan taşınmazın birinci ihalede satılmaması halinde taşınmaz 10/06/2024 tarihinde ikinci kez satışa çıkarılacaktır.
 
SATIŞA ÇIKARILAN GAYRİMENKULÜN
 
Tapu Kaydı Adresi: Kars İli Digor İlçesi, Boztepe Mevkii, Kocaköy Köyü, 144 Ada, 19 Parsel
                                   (Kocaköy Köyü No:560 Digor/Kars)
İmar Durumu: Taşınmaz 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı ve belediye mücavir alan sınırları dışında olup tarım arazisidir. İmar planı bulunmamaktadır.
Halihazır Durumu: Taşınmaz Digor İlçe Merkezine 12,4 km, Kars İl Merkezine 54,5 km mesafede yer almaktadır. Ulaşım özel araç, köy ve ilçe dolmuşları ile sağlanmaktadır. Parsel üzerinde 1 adet 1.376,00 m2 ve 1 adet 1.361,00 m2 toplamda 2 adet Ahır, 1 adet 158,00 m2 ve 1 adet 238,00 m2 toplamda 2 adet Gübre Çukuru, 1 adet 250,00 m2 Kaba Yem Deposu, 1 adet 100,00 m2 İdari Bina (konut), 1 adet 150,00 m2 makine garajı ve 1 adet 63,00 m2 Silaj Çukuru yer almaktadır.

Muhammen Değeri: 10.094.000,00 TL (KDV Oranı : %20)
İhalenin Yapılacağı Saat: 09:30-10:00
İrtibat Telefonu:  (0474) 212 40 51
SATIŞ ŞARTLARI
 1. Gayrimenkul satışı açık artırma sureti yapılacak olup, birinci satışta, verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 75 ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakların tamamını ve satış masraflarını geçmek şartı ile en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere ikinci satış gününde aynı yerde ve aynı saatte taşınmaz artırmaya çıkartılacaktır. İkinci artırmada satış bedeli gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 50’si ve satış masrafını geçmek ve rüçhanlı alacaklar toplamından fazla olmak kaydıyla gayrimenkul en çok artırana ihale edilecektir. Aksi takdirde satış yapılmaz. Satış Komisyonu; gayrimenkul muhammen değerinin % 75’ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları tamamını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla 6183 sayılı Kanunun 62’nci maddesi gereğince Kurumumuz ve borçlu menfaatini göz önünde bulundurarak  ihale açılış rakamını belirler.
 2. Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkul için, tespit edilen muhammen bedelin % 7.5’i tutarında teminatı satış saatinden önce komisyona nakit olarak vermeleri yahut teminat tutarının İl Koordinatörlüğümüz banka hesabına yatırıldığına dair dekontu ibraz etmeleri gerekmektedir. (Hesap Adı: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kars İl Koordinatörlüğü, Şube: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kars Şubesi IBAN No: TR12 0001 0001 4788 5870 7450 02).
 3. İhale katılımcılarından gerçek kişilerin kimlik aslı ile kimlik fotokopilerini,  tüzel kişilerin tüzel kişiyi temsile yetkili kişinin yetkili olduğunu gösterir belgeyi, vekil olarak katılıyor ise, vekâletnamenin aslını veya onaylı suretini ihale saatine kadar Satış Komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir.
 4. Satış peşin para ile yapılacak olup,  alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye harcı, damga vergisi, KDV, tapu alım ve satım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
 5. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse, ihale bedelini derhal veya verilen mühlet içinde ödemekle mükelleftir. Aksi takdirde, ihale feshedilir ve gayrimenkul Satış Komisyonu’nca 7 gün içinde artırmaya çıkarılır. Bu artırmada alakadarlara herhangi bir tebligat yapılmaz. Yalnız ilanla iktifa olunur.
 6. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci defa kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan sorumlu olup, ihale farkı ve geçen günler için tecil faizi oranında hesaplanan faiz ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra, bakiye teminat tutarı irat kaydedilir. Ancak, teminatın yeterli olmaması halinde bakiye tutar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil dairesince tahsil olunur.
 7. Müşteri malı almaktan vazgeçer veya verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermezse mal ikinci defa artırmaya çıkarılır ve en çok artırana ihale olunur. Mal birinci defa kendisine ihale olunan kimseden, iki ihale arasındaki fark ve diğer zararlar ile fark üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faiz veya ikinci artırmada talip çıkmaması sebebiyle ihale yapılamadığı takdirde birinci ihale bedeli ve diğer zararlar ile birinci ihale bedeli üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faiz, ayrıca bir hüküm alınmasına hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilir ve o mal için idarece yapılan her nevi masraf alınmak suretiyle mal kendisine terk olunur.
 8. Birinci artırmada talip çıkmaması sebebiyle ihalenin yapılamaması veya birinci artırmada mal kendisine ihale olunan kimsenin malı almaktan vazgeçmesi ya da verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermemesi üzerine yapılan ikinci artırmada mal kendisine ihale olunan kimsenin malı almaktan vazgeçmesi veya verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermemesi halinde, bu kimseden ikinci ihale bedeli ve diğer zararlar ile ikinci ihale bedeli üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faiz, ayrıca bir hüküm alınmasına hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilir ve o mal için idarece yapılan her nevi masraf alınmak suretiyle mal kendisine terk olunur.
 9. Mal bedeli ihale yapılan şahıstan tahsil edilemediği müddetçe asıl borçlunun borçlu sıfatı devam eder.
 10. Gayrimenkul hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir. İhaleye iştirak edenlerin satışa sunulan gayrimenkulü önceden mevcut haliyle görmüş, incelemiş olduğu kabul edilir.
 11. Gayrimenkullün tapu devir tescil işlemi, satış bedelinin tamamı ödendikten ve ihale kesinleştikten sonra gerçekleştirilecektir.
 12. Satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar. Yukarıda yazılı hususlardan başka malumat almak isteyenler ve şartnameyi incelemek isteyenler, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kars İl Koordinatörlüğü’ne satış ilanında belirtilen dosya numarası ile müracaat edebilirler. Masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya şartnamenin bir örneği gönderilir.
 13. İhalenin feshi talebiyle dava açılması durumunda, ihale tarihinden itibaren 7 gün içerisinde dava açtığını Kuruma bildirme yükümlülüğü üçüncü kişilere aittir.
 14. İşbu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri yer alan ancak satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olacağı ilan ve tebliğ olunur. 03.04.2024
                                                                                                                            
                       

Cimer